Новини

Преглед от ръководството на системата по социална отговорност.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че на 26.09.2013 г. Ръководството на „Технотерм Инженеринг“ ЕАД гр. София извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.
При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването на принципите на ССО, степен на съответствие на документите на ССО с изискванията на SA 8000:2008, резултати от обучения, ефективност на политиката по условия на труд, реализацията на целите и задачите по отношение подобряване условията на труд и др. Няма регистрирани оплаквания от страна на персонала по отношение на дискриминация относно пол, възраст, принадлежност, както и грубо или обидно поведение. В дружеството няма регистриран детски или принудителен труд.
Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2013 г. Поради нейната актуалност и адекватност политиката не се променя.
При проведения вътрешен одит има констатирано едно отклонение – Не са извършени одити на всички доставчици на материали и услуги. За отстраняване на отклонението е разработена програма със отговорници и срокове.
На основата на получените резултати от вътрешният одит, и прегледа от Ръководството считаме, че изградената Система по социална отговорност в „Технотерм Инженеринг“ ЕАД гр. София е действаща и ефективна.

Специализирани проверки на газопроводни мрежи

“Технотерм Инженеринг“ ЕАД в рамките на сервизната дейност по газопроводни мрежи, от 1.10.2013г. започва използването на специализиран автомобил за проверка на трасета, оборудван с апаратура SEWERIN. При скорост до 15 km/h автомобила засича всички изтичания по улици, като отбелязва чрез GPS координатите и алармира отдела по отстраняване на авариите. Капацитета за проверка е около 40 km дневно. Основните потребители на тази услуга са газоразпределителните дружества и потребители с газопроводи в заводски условия.

Стартира нова промоционална кампания

Горди сме да Ви съобщим, че от средата на 2013 година стартира нова промоция съвместно с фирма Ситигаз България ЕАД. От промоцията могат да се възползват всички нови клиенти на фирма Ситигаз България ЕАД и включва два стенни котела за отопление и топла вода за битови нужди:

  • TAHITI DUAL R LINE
  • OERTLI GMS 24 FF
  • За повече информация относно промоцията моля посетете сайта на Ситигаз България ЕАД или се обадете на телефон 070018225

    *Промоционалната кампания важи до изчерпване на складовите количества.

Страници