Новини

Преглед на Системата за социална отговорност

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с функционирането на Системата за социална отговорност в дружеството, Ви уведомяваме, че Ръководството на „Технотерм Инженеринг“ ЕАД гр. София извърши преглед и оцени работата на ССО и резултатите от проведените вътрешни одити.

При прегледа са разгледани политиката и целите на дружеството, спазването на принципите на ССО, степен на съответствие на документите на ССО с изискванията на SA 8000:2008, резултати от обучения, ефективност на политиката по условия на труд, реализацията на целите и задачите по отношение подобряване условията на труд и др.

Дружеството е разгледало политиката по отношение на ССО за 2013 г. Поради нейната актуалност и адекватност политиката не се променя. Приети са цели и е разработена програма за финансово осигуряване функционирането и непрекъснатото подобряване на ССО.

При проведения вътрешен одит има констатирано едно несъответствие – Не са извършени вътрешни одити на всички доставчици на материали и услуги. Несъответствието е отстранено в заложените в доклада за несъответствие срокове.
На основата на получените резултати от вътрешният одит, и прегледа от Ръководството считаме, че изградената Система по социална отговорност в „Технотерм Инженеринг“ ЕАД гр. София е действаща и ефективна.

Сертификат

През 2012 г. „Технотерм Инженеринг“ ЕАД гр. София, внедри Система за социална отговорност, която беше сертифициранa съгласно стандарт SA 8000:2008. Сертификационният одит беше проведен през месец октомври в съответствие с процедурите на TÜV NORD CERT. От 04.12.2012 г. дружеството е собственик на сертификат на система за управление съгласно SA 8000:2008. Декларация на Ръководството относно политиката на дружеството по Системата за социална отговорност може да видите тук.

Информация за сетификат.

Етикети: 

Награда

Награда

Камарата на строителите в България ни отличи със златна награда в годишната класация на КСБ за постигнати резултати през 2011 година в изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура.

Етикети: 

Страници