Избор с публична покана

Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване свързано с подобряване условия на труд в предприятието“ по проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

1. Документация за доставка на оборудване