За нас

Technoterm building

„Технотерм инженеринг” е фирма с над 25-годишна история. Създадена е през април 1989 г. като първото частно дружество в областта на топлотехниката в България. Повече от двадесет и пет години фирмата осъществява инженерингова дейност в областта на топлоенергетиката, топлотехниката и горивната техника. Реализирани са над 3500 обекта с единична топлинна мощност до 120 МW, които се характеризират с висока надеждност, голяма икономичност и екологосъобразност на световно ниво. Осигурява се сервизно обслужване на повече от 3000 обекта.

Дългогодишният опит, натрупан в инженеринговата дейност – както в мащабни енергийни проекти, така и в битовия сектор – изведе „Технотерм Инженеринг” на едно от челните места в бранша. Фирмата осъществява успешно следните дейности:

  • проектиране на котелни ситеми, топлинни пещи, сушилни, автоматични газорегулаторни станции, газорегулаторни и измервателни пунктове, преносни, разпределителни и площадкови газопроводи
  • проектиране, мениджмънт и реализация на градски газоразпределителни мрежи, транзитни междуселищни газопроводи с високо налянане
  • доставка и монтаж на оборудване: котли, горелки, турбини, парогенератори, тръбопроводни системи, деаераторни системи, ХВО системи за управление, малки битови отоплителни системи
  • въвеждане в експлоатация на проектираните системи, сервиз и абонаментно обслужване

Съоръженията, които предлагаме и влагаме при осъществяването на проектите си, се внасят от утвърдени производители в Европа – фирми от Германия, Швейцария, Италия, Франция и др., и са гаранция за високо качество. Специалистите ни са висококвалифицирани и периодично преминават обучение при европейските ни партньори за запознаване с новостите и повишаване на компетентността си.

Ние „Технотерм Инженеринг“ осъзнаваме колко е важно прилагането на ясна политика по отношение на качеството, опазването на околната среда и здравето на хората.Като основен приоритет в своята дейност сме възприели опазването на околната среда и приемането на мерки за отговорно и пестеливо използване на горивата, природните ресурси, и ефектвно управление на отпадъците. Във връзка с това Ръководството на дружеството прие следните декларации, чиито принципи се подкрепят и прилагат от целия колектив: