За Eurotis

Дружество Eurotis има за цел да проучва нормативната уредба, за да проектира и внедрява системи, които позволяват на монтажника или на проектанта да изгражда системи, които са напълно съобразени с действащите разпоредби и закони, и следователно да повишава нивото на безопасност на инсталациите.

Целта на настоящото ръководство е да предостави на монтажника инструкции за проектиране, монтаж, изпитване на газови системи за домашна или друга сходна употреба (системи, в които всички инсталирани уреди имат единична топлинна мощност не по-висока от 35 kW), произведени със системите EUROGAS на Eurotis, базирани на използването на полутвърди гофрирани тръби от неръждаема стомана CSST (Corrugated Stainless Steel Tubing). Настоящото ръководство се отнася до изискванията на стандарт UNI 7129-1 (издание 2015).

Тук е възможно да се установи по какъв начин новата система e-PRESS отговаря напълно на едно от нововъведенията на стандарт UNI 7129: 2015 в сектора, а именно възможността за проследим монтаж на тръбопроводи CSST и пресовани месингови фитинги (UNI 7129:2015, стр.36, пар. 4.5.59).

Също така ще бъде възможно да се запознаете с иновативния UNIPRESS KIT, който е специално разработен от Eurotis да позволява „свързване на устройствата към тръбите, съставляващи неподвижната част на вътрешната система“, дори когато дължината е над 2000 mm (UNI 7129: 2015, стр.57, пар. 6).

Проектирането, монтажът, изпитването и поддръжката на системите трябва да се извършват от персонал, който отговаря на изискванията на действащите закони и разпоредби и разполага с подходящ технически капацитет.

Проектанти монтажници, изпитващи и техници по поддръжката на газови системи за битова или друга сходна употреба трябва винаги да отговарят на всички приложими общински, регионални или национални изисквания.

Системите EUROGAS могат да се използват и за  изграждане на газови инсталации в съответствие:

  • със стандарт UNI 11528 „Газови системи с топлинна мощност над 35 kW – Проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация“ на външни граждански газови системи
  • със стандарт UNI 8723 „Газови инсталации с професионално обществено предназначение и други – Проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация“