„Изменението на климата е основното предизвикателство на нашето време. Нашето поколение е първото, което усети бързото повишение на температурите по света и вероятно последното, което всъщност има възможност да противодейства на задаващата се климатична криза”.

Катовице, Декември 2018 г.

ВИЗИЯ

Да направлява глобалното предизвикателство за преход, който да обхваща цялата енергийна парадигма чрез изграждане на международна, качествена и способна да сътрудничи с логиката на устойчивост и кръгови ресурси мрежа, в рамките на ползотворния междукултурен опит.

ЗЕЛЕНИЯТ ОТДЕЛ НА ГРУПАТА SGR

SGR Biomethane S.r.l. е „зелената” компания от групата дружества Gas Rimini S.p.A., която от 50-те години на миналия век се занимава с дистрибуция и продажба на природен газ и електроенергия, като през годините е натрупала редица от разширени умения и интегрирани дейности по отношение на консултантските услуги и услугите за енергийна ефективност.

SGR Biomethane S.r.l. е основана през 2012 г. от новаторско стартиращо италианско предприятие в областта на технологиите, принадлежащи към сферата на възобновяемите горива и интелигентните мрежи, с особено внимание към проекти за

рафиниране на биогаз – биометан. На практика е сред първите

италиански предприятия, внедрили процеса на рафиниране на суров биогаз в биометан с мембранна технология. Иновациите и авангардът са характеристиките, които позволяват на компанията да получи акредитация на пазара на биометан за много кратко време и да изгради стратегически партньорства за осигуряване на високоефективни, гъвкави и лесни за управление решения.

МИСИЯ

Проектиране на инсталации за производство на „зелено”

биогориво от отпадъчни органични остатъци. Иновациите, високото технологично ноу-хау и финансовата стабилност са отправни точки за този предприемачески проект, който преминава преди всичко през ангажираността и нашата социална отговорност, насочена към драстична промяна в методите на управление и използването на енергийни ресурси.

ИНОВАЦИЯТА КАТО СЪЮЗНИК В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Нашият референтен пазар се състои от публични и частни компании, които трябва да управляват различни видове органични отпадъци. Кръговата икономика се реализира с помощта на възможностите, предлагани от най-модерните технологии и предоставяните от правителствата стимули.

Обръщаме се по-специално към:

 • Многофункционални предприятия за управление на органична фракция на твърди битови отпадъци, пречиствателни съоръженияи депа за отпадъци.
 • Промишлени и селскостопански предприятия, които управляват органични и промишлени отпадъци (от преработка на месо, хранителни продукти, животински тор, утайки за пречистване, кюспета, винени утайки и др.)
 • Собственици на потенциално конвертируеми с помощта на технологията инсталации за биогаз.

ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВ ПРОЦЕС

Суровият биогаз е естествено гориво, получено чрез анаеробна ферментация: естествен биологичен процес, при който, при липса на кислород, разграждането на органичните вещества става с помощта на избрана микробна флора. По време на анаеробната ферментация сложното органично вещество се разлага на своите елементарни съставки и енергията, от съставящите го

химични връзки се прехвърля и натрупва в метана, който се отделя през последните етапи на процеса. Всяка органична биомаса със съдържание на въглерод, базирана на основните елементи, които я съставят, има както различна производителност на биогаз, така и различно време на разпадане, от няколко седмици до няколко месеца. Целият естествен процес има нулево въздействие върху околната среда, характеристика, която добавена към произтичащите от използването на самата биомаса ползи, превръща анаеробното ферментиране в наистина екологично устойчив процес.

 

МНОЖЕСТВО РОЛИ ЕДИН ЕДИНСТВЕН ОРИЕНТИР

Финансовата стабилност в комбинация с ноу -хау на високо технологично ниво позволява на SGR Biomethane да играе ролята на абсолютен лидер на световния пазар, като предлага гъвкави и специално разработени решения за всеки един проект.

Матрицата от роли, с които SGR Biomethane може да участва, включва:

 • EPC Генерален изпълнител,
 • Строителен надзор,
 • Проектиране & Инжинеринг,
 • Покупка и доставка,
 • Капитал и & финанси,
 • Дейности & поддръжка,
 • Консултантски услуги.

Производството на третиран и подаван към мрежата биометан има няколко предимства:

 • допринася за замяната на изкопаемите енергийни източници с възобновяеми източници в съответствие с целите на Парижкото споразумение;
 • може да се използва в транспортния сектор, като допринася за достигането на квотата

от 10% за биогоривата, предвидена в международните споразумения в областта на климата;

 • осигурява възможност за логистични спестявания благодарение на капацитета за съхранение и капилярността на националната мрежа за природен газ, като по този начин позволява тя да бъде по-добре интегрирана с други непрограмируеми и периодично възобновяеми енергийни източници.

Това, което доскоро изглеждаше футуристичен сценарий, вече се превърна в реалност с SGR Biomethane. Всъщност, ние разполагаме с всички реквизити за да влезем изцяло и в света на ВПГ, за нас „ВБМ” –неологизъм, който означава втечнен биометан. В тази връзка от ключово значение за нас са усилията в областта на НИРД, благодарение на активното участие в работни и изследователски групи, с които си сътрудничим като университети, изследователски лаборатории и други перспективни компании, за да направим конкурентоспособни в индустриален мащаб процесите, които все още са на етап проучвания.

Единствено по този начин веригата за доставки може да се счита за цялостна и пътят на кръговата икономика наистина завършен, като се осигурят алтернативни решения за използване и съхранение, които не само решават логистични проблеми, но и отварят поле за захранване на тежки превозни

средства като камиони и морски транспорт.

Нашата технология

SGR Biomethane възприема модерни решения с високо ниво на качество и конкурентоспособност в сравнение с други по-традиционни технологии. По-специално, най-често прилаганата технология за рафиниране на суровия биогаз има голям потенциал за развитие. Всъщност тя е много гъвкава, универсална и модулна, в състояние да се адаптира към промените на дебита във времето.

Тя се основава на мембранни модули, с цел намаляване на експлоатационните и инвестиционните разходи, като същевременно се постига очаквана ефективност на възстановяване от 99,5%.

Мембраните за рафиниране на биогаз до биометан, със специфично селектиране Isica на съдържащия се въглероден диоксид, са продукт на стратегическо споразумение с компанията Air Products, световен лидер в САЩ на пазара за технически и индустриален газ. Мембраните Air Products PRISM PB се използват за отделяне на ценния метан от въглеродния диоксид.

Полученият поток метан може да се подаде към мрежата или да се използва като гориво за превозни средства на КПГ.

 

Мембраните, използвайки селективно просмукване, отделят молекулите на метана от въглеродния диоксид и водната пара; необходими са два или три етапа, всеки от които се състои от няколко мембрани, за да се получи степента на чистота и възстановяване на метан.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

Air Products компания – световен лидер – която работи вече повече от 75 години. Основната дейност на компанията в областта на промишлените газове е доставката

на атмосферни и технологични газове, както и свързаното с тях оборудване, за пазарите в производствения сектор, включително рафинирането и петролните продукти, метали, електроника и храни/напитки. Air Products е също така водещ световен доставчик на оборудване и технологии за втечнен природен газ.

Тъй като се касае за пасивна технология, която използва само налягането на биогаза и пропускливостта на самите мембрани, те представляват много надеждно решение поради факта, че няма движещи се механични части и нужда от време за пускане в експлоатация.