В производствения отдел на фирмата се извършва подготовка и монтаж на газорегулираща и газоизмервателна апаратура. Всяко съоръжение преминава изпитания на якост и плътност съгласно нормативните изисквания в Република България. Подготвеното във фирмата съоръжение се транспортира до обекта, където под надзора на наши специалисти се осъществява присъединяване към газопреносната система.