Технотерм Инженеринг ЕАД
е реализирал повече от 600 км газопроводи на природен газ с различни налягания
(вкл. до 55 bar) и
с диаметри до DN 400 с
различни материали. Основните  газопроводи
са както следва:

 • Газопровод с налягане до 55 bar от стомана
 • Газопровод с налягане до 16 bar от стомана
 • Газопровод от полиетилен до 10 bar в градски и извън градски територии

 

Освен линейни обекти,
обект на инженеринг са също и:

 • Кранови възли;
 • Одориращи станции;
 • Системи за катодна защита;
 • Автоматични газорегулиращи станции – АГРС
  вкл. до 50 000 нм3/h.
 • Газорегулиращи пунктове
 • Газозамерни съоръжения;
 • Системи за автоматизация на процесите;
 • Дистанционно отчитане на консумацията на
  природен газ;
 • Системи за мониторинг на газопроводните
  системи;

Технологичния процес обхваща:

Реализация:

 • Изработване на работен проект по всички
  части, включително осъществяване на авторски надзор;
 • Изработване и доставка на елементи и
  съоръжения по работен проект;
 • Монтаж, изпитване и приемане на готовия
  обект;
 • Мениджмънт на строителството вкл. съгласуване на проекти с всички инстанции и изпълнение до приемането му от контролните органи.

Процесът се извършва съгласно нормативните изисквания с необходимите сертификати и съгласно
стандартите и лицензиите, изложени в раздел: „Сертификати и лицензии“ от
персонал с висока квалификация.

Сервизно поддържане:

Газопроводите и съоръженията към тях изискват системна грижа, а също експлоатацията се подчинява на редица нормативни изисквания и стандарти.

Технотерм Инженеринг ЕАД притежава опит  и извършва сервизните  проверки, ремонта и реконструкцията  на газопроводи и съоръжения към тях.

В момента ние поддържаме повече от 900 км газопроводна мрежа в различни градове и свързващи газопроводи между тях и съоръжения към тях: АГРС, кранови възли, одориращи станции, катодни защити, газорегулиращи и газозамерни пунктове.

Освен всички необходими инструменти
и съоръжения поддръжката се извършва и със специализирани автомобили SEGUGIO на намиране на изтичания
на природен газ и контрол на мрежата.

Тази дейност е автоматизирана в програмен продукт с пълна проследяемост на процесите.