Технотерм Инженеринг ЕАД
е изградил множество котелни централи на течно и газообразно гориво, като в последните години газовите централи са преобладаващи. Като генериращи мощност основно са използвани различни видове котли, парогенератори и когенератори произведени от различни производители,  най-често: FONDITAL, VIESMANN, CERTUSS и други.

Основна част от дейността на фирмата освен изграждане на котелни инсталации е и газификацията на съществуващи съоръжения с топлинна  мощност 
116 MW с екологични горелки с ниски  емисии.
Голямо количество са продукти на следните производители: OERTLI- INDUFLAME, RIELLO, GIERSCH и други.

Дейността обхваща:

  • Изработване на работен проект по всички части, включително авторски надзор
  • Извършване на доставки на елементи и съоръжения по работен проект
  • Монтаж, изпитание на готовия обект
  • Съгласуване и приемане от контролните органи

Проектирането се извършва съгласно нормативните изисквания при използването на стандарти и лицензии за съответните дейности от персонал с висока квалификация.

Обхват на дейността обхваща всички системи, вкл. генериращи мощности (котли, парогенератори,
когенератори) , помпени възли, системи за водоподготовка, деаераторни системи, тръбни връзки както и горивни системи, системи за отвеждане на димни газове и др.

Обектите се изработват със системи за управление на процеси, регулиране на различни параметри, вкл.

системи против загазяване, системи за дистанционно  управление и отчитане на консумацията на ел.
енергия, природен газ и др.

Проверката, и въвеждането в експлоатация се извършват чрез използване на специализирана техника и
съоръжения за всеки един процес от квалифициран и опитен персонал.

Сервизно поддържане:

Топлинните източници изискват системни грижи и поддържането им се регламентира от множество
нормативни документи.

Технотерм Инженеринг ЕАД
притежава повече от 30 години опит в гаранционно и извънгаранционно обслужване
на различни съоръжения, работещи с природен газ. Наши клиенти са
топлофикационни дружества, индустриални обекти, болници , учебни заведения на
които гарантираме високо ниво на обслужването. Проверки в реално време …и от системи
с GPS контрол и се