Проектирането се извършва въз основа на подробно писмено задание, последвано от оглед на място и уточняване на индивидуалните нужди на клиента. Проектите се изготвят в съответствие с изискванията на действащата в момента нормативна база. Нашата цел е да предлагаме много вариантни решения и схеми на оборудване, отговарящи най-пълно на европейските изисквания за енергийна ефективност и съответно по-нисък разход на гориво.

С оглед на все по-бързо изчерпващите се природни ресурси и горива в глобален мащаб в нашите проектни решения се предлагат системи за взаимозаменяеми горива. А за клиентите, загрижени за опазването на околната среда, се изработват и предлагат цялостни решения за алтернативни източници – слънчеви или термални.

Проектантската и инженерингова дейност се извършва със съвременни CAD системи. Всеки проектант притежава пълна проектантска правоспособност по частите топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. Целият процес на изпълнение на проекта – от приемане на заданието до предаване на готовия проект – се извършва според изискванията на система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008.